Najnowsze cytaty


#7147 Dodano: 02-12-2013 20:08. Głosów: 121
git gets easier once you get the basic idea that branches are homeomorphic endofunctors mapping submanifolds of a Hilbert space.
#7144 Dodano: 26-11-2013 13:05. Głosów: 155
If you give a 1 000 000 monkeys 1 000 000 typewriters, and give them 1 000 000 years to write stuff, one monkey will eventual write a Java program. The others just produce Perl scripts.
#7130 Dodano: 26-11-2013 13:05. Głosów: 59
Contrary to the belief of many, "npm" is not in fact an abbreviation for "Node Package Manager". It is a recursive bacronymic abbreviation for "npm is not an acronym".

http://en.wikipedia.org/wiki/Npm_%28software%29
#7125 Dodano: 20-11-2013 15:36. Głosów: 121
Eclipse jest jak taka dziewczyna, z którą fajnie wyjść na piwo ale nic z tego nie będzie.
#7121 Dodano: 20-11-2013 15:35. Głosów: 132
Dlaczego nie powinno się wychodzić przed szereg ?
Bo są pewne granice...
#7113 Dodano: 16-11-2013 21:12. Głosów: 216
Q: What is the fastest way to break a Caesar Cipher?
A: Brutus Force.
#7105 Dodano: 16-11-2013 21:12. Głosów: 72
Fun is critical but so is safety! That's why I compile all my software with GCC's fun safe optimizations like -funsafe-loop-optimizations and -funsafe-math-optimizations.

// lwn.net/Articles/569482
#7103 Dodano: 08-11-2013 00:05. Głosów: 151
Czy jeśli podniosę urojonego przyjaciela do kwadratu, to czy dostanę rzeczywistego wroga?
#7101 Dodano: 06-11-2013 00:49. Głosów: 112
The release of Banshee 2.9.0 (…) adds music sync for devices running Symbian.
All 3 N95 owners will be pleased.

(źródło: http://www.omgubuntu.co.uk/2013/10/banshee-music-player-2-9-0-released)
#7100 Dodano: 06-11-2013 00:49. Głosów: 135
Integer i = new Integer(1);
i.IncrementIntegerNumber(1,NULL,NULL,0);
(WinAPI do javy)
#7092 Dodano: 03-11-2013 00:17. Głosów: 103
vmobj.h:1757: warning: `class CVmObjTable' only defines a private destructor and has no friends

Poor, poor, suicidal class CVmObjTable. I wish I could give it a hug.
#7086 Dodano: 03-11-2013 00:17. Głosów: 23
phonon-xine is dead. really dead. super dead. please do not bring it up phonon-xine is a dead horse. it really is. any attempts to use phonon-xine will result in it eating all your c̰͕͈h͍̘̠͊̏̕e͉̿͛́̏ͭe̝̣̰̘ͅş͖̠͇̦̰̭̍ͯ̌̐eͨ̾҉̝͕̲̖.͔̘̜̳͇͇̓̑̆ͣ̓͒ͮ. no bugs are being fixedf͛͊̂̍ͭͫͩ͝͏̫̙̫̤o̷̘͚̽̐͌̆ͧ̀̈͠r̯̹͕̬͗̒ ̜̹͓̼̰̱̮̀̎͋̿̚p̩̬̖̖̮ͥ́͘h̅ͯ̿̍̅̇͘͏̵̩̭̺̫̣͕̲̪o̢̺̟̣̖͓̦̘̿̆̅ͤ̂̈̀n̤͔̟̞̖͈̜͙ͬ͋ͪ̈͊ͦ̈́͒͞ǫ̤͎̮̬̌̀n̖̯̙ͩͨ͜-̧̦͉̦̳̻̬͎̎̐̃ͣͪͧ̒̕͠x̯̼͙̞ͭ̍͊ͪ̇̀͢į̸̱̤͉̼̖͔̹̇̋̕n͗̀͏̺͈̰̪̲͕e̗̬̰̙̥ͦͣͪ̌ͭͥͅ.̭̠̘͋̇ͤ ̝͈̳͕ͤ̍͊̋̎̋͂p̞̜̤̆̇ͫ̎͝͡h̿ͥ҉̯ͅȯ̓ͥ͏̴̨̝͔ṅ̵͉̞̞͎͠ō̠͇̻̱n̸̷̼̦̼̻͓̥̝͎̓̑͋̌-̛̥̙̘͎̟̪̬̳̓̾̂̌ͅẍ̷̝̺͕̺͔́̓̇̉ͫ̽̌̌̽i͈̦̤̮̺̰̦̿̌ͦ̓̎̽́͟ine needs more developers ,̮͈̖̝ͤ͊͊ͭ̀̀͡b̧̢̰̬͚͉̯̦̟ͦͨ̀͐ǘ̷̻̥ͭ̉ͯ͜͡ͅţ͋ͤ͗ͥͧͦ̓ͦ̕҉̗̞̞͙͔͍̬ ̧̨̢͉̮͆͌̇x̣͖ͤ̍ͥͦ̈̉͟i͓̩̪̫̦͖͕̋ͨ͗́ͥ̑͗͝ͅn̢͉͉̱̑ͪě̗̮͈̯̜̳̜̎̋ͮ̽̒ͨ͢͡ͅ ̧̝͈͇͙̗̩̤͓́ͮ̆̍ͭ͋͟ṵ̴͔͈̮͒ͧ̅̉͛͋̎͞p̡̖̖̊̈͋ͫ͒ͯͤs̟̫̩̣̟̟͉͐̽̈́͊͗ͪ͜t̜̜͐ͦͫ̓̾͢r͓̳͚͂͆͗̓͢ẽ̴̮͕͖̹̪̺̾͌̏̚a͂ͣ̄ͬ̆̐̑҉̣́m͕̪͔̉ͥ͐̈̋͂͂ͬ̕ ̝͔̰̬̰̺̐ͨͪ̒̑ṅ̨̞͕̲͓̹̦̳̀̿͑͂ͭ́e̖̙̥͕ͥ̍̒̅̉ͯ̃͆͂̀̕͝ę̣̟̬͇̔ͦͬ͘͞ḍͧ̌ͨ̓̑̚ͅs̷̢̧̘̘͓͍̩̩͆ͦ͌ͪ͑ ̡͓̻̐̆͂̾̅͋̓̒͡d̡͓̞̼̪ͫͩ̆̏ḙ̵̖̻ͭͧv͔̠̖̠͔ͬ̒̃̕e̵̗͍͚̝̘̭̰̪ͯ̽̃ļ͇̝͕̩̀̿̋ͯͮ̉͋̊õ̢̲͙̼̭̺̘̠̂ͥ̆ͣͫͮ͋p̗̫̮͎̀̓̓ͯ̓ͭ̾͜͜e̸͙̺̫̙̖͛ͅŗ̯̳͈͖ͤͯ̑͂s̘̹ͥ̀̄̋͜͢ ͈͓͚ͪ̍ͯ̓̔̉̽̾́f̻̳̺̗̮ͪ̐͆ͩ͛̒̑̍ͤị̟̮͖̭̭̐̌̏ͭr̛͙̮̱͉̽͊͛͂ͫs̷͎̰͔̪ͦ̾̽͢ţ̢̖̻ͭͩ͗͑̂.̷͎͈̪̘̳̥̭ͤ̋̑́͒͆̿͟ ̧͙͉̘̘̒̿ͪͨ̇̐͒̀p̰̩̦̩̰͍͗̂̈͌̅ͫ̉̐͜͡ͅĥ̫̯̗̺̥̰̐ͭ͛̓͆̒o͎̣̯͇ͮ̃̔̏̉ͭ̑͌͢nͥͥ̀҉͚̙̙͎̭͖̦̩o͖͇ͭ̎͐͠͡ń͒ͣͯ͑͏̬̗̩̭̖͚̱-̟̹̼͇̣̘̥̙ͭ̎̌͋͒̚x̴͙͔̲̜͔̰͕̩͑͋̉̉̐̏̓̀̕į̙̒̓ͥ̀̚ṅ̨̡̼̊ͨ̍̀̚e̟̖̟̜̹͚ͫͫͫͬ̇ͣ̽͘͠ͅ ̛̩̩͔͉̻̬̤ͦ́͌ͯ͗͛̂ͤ̓͜į̸̯̤̘͚̹̮͌̾͛̒ͩ͛̑̍s̗͑͆̕ ̩̦̤̏ͯd̢̜̝̗̳̘̪̒̾̀̔̿ͅe̲̐͑̏̔ͅã̼̭̮̺͍̫̔̉͞ͅd͈̥̜̜̜̦ͭͤ́̍̽̂ ̿̃̊̿̚҉͙̥͚̭ͅa̬͈̋͑̆̊͗͆͟n͖̜̣̳̊͟d͐̚͜͏̺͙̰̜͔̫ͅ ̿̑̉̑͏͏͎͇̭͖͇̼̜̖̖h̢̝͔͋͂ͬ̔̐̚͞ả̠̟̭̣̮̳͎̋̏s̺͉͕̯̼̖̩͔̓̓̀ ̸ͬͤ͒ͯͧ̎͌̇͏̰̪̬͓͙̲̀n̮̬̙̎͒o̟̪̲̫̲̙̩̖̝ͧͤͩͨ̎̃ͨ̈́͐́͞ ̛͇̣̫̻̯̠̟̬̐͗̂͆i̫̻͖ͩ͊ͯͯ͌ͨ͂ͤ́͡m̵̶̭̞̟̟̦̯̎͆͋̾͑̄̄ͭͅm̮̄̓͘͜e̴̶̜̪̭͂̾̑ͧ̓ͬ͂ͤd̷͇̗͐̊ͥ̂͠ͅͅi̛̔̈́ͭ̈́ͬ̈͌̕͏̗̮͖͚̫a̻͈̜͚͛̆̄̏̿́͜͢t̗̻̓̿̇̔̀e̸̠͚̯̭̼̜͉̪ͪ̄͆̔̐̔ͪ̀ ͍͈͍̻͇̂̓ͭͤ͊ͨ̀͡p̴͕͕̝̪̯̍ͣ͟l̴̞̳̱̙̼͍ͬ̍̈́̌̍̎͐̌͗͡a̾̃͋ͬ҉̫̬̯̱ň̏̉̈́ͮ̉҉̮̳͎̤̖̻̜ś̩̥̜̩́ͩ͡ ̡͉͕̬̘̘ͦ̌͋̄ͤͅő̲͍̪̞̒̎̓̔̓n̴̪̜̈̉ͬ̿̇̅ ̵̛̠͈̙̜̼͈̣ͯ̌͋̂r̳̥͕ͯ̎͗͛ͩ̾͢e̳̱̙̤ͧ̎͌ș̩ͬ͆̂ͩͮ̓̇̓̍s̭̬̪͈̅ͮ͠ṵ̸͔̖̲̦̣̤̦͛ͦͫ̉̐̈́́r̢̮̳̙͋̂̅ͭ̌̏͞ĕ͕͍̇͐͢c̷͇͊ͫͮ͑̽͒͐̔͞t̖͂̏͘i̫͔̓̒̋́óͭ͌ͨ̚͏̭̳̞̻̟͍̦n̨̡͈̺̠͇͍͋̿̎̊̕.̗͕ͬ̎́͟͡
#7085 Dodano: 01-11-2013 16:59. Głosów: 156
An SQL injection is when you ask the waiter for a large pepperoni GIVE ME ALL YOUR MONEY with a side of fries.
#7080 Dodano: 31-10-2013 15:28. Głosów: 274
A programmer was leaving his house when his wife tells him: "While you're out, get some milk."
He never returned.
#7075 Dodano: 26-10-2013 23:46. Głosów: 139
Note that for very large time intervals (greater than 270 years on most platforms) this method will lose microsecond accuracy.

from python documentation: http://docs.python.org/2/library/datetime.html